ЈаваСцрипт стандардни објекти: низови

Сигурно сте чули да је у ЈаваСцрипт-у све предмет. Низови, бројеви, функције, низови и, добро, објекти сматрају се објектима.

У овом упутству ћемо ће уронити у Арраи "глобални" или "стандардни уграђени" објекат, заједно са методама које су повезане са њом.

Шта је низ?

У ЈаваСцрипт-у, низ је објект сличан листи који чува вредности одвојене зарезом. Те вредности могу бити било шта - низови, бројеви, објекти или чак функције.

Низови почињу заградом за отварање ( [), а завршавају заградом за затварање ( ]), користе бројеве као индексе елемената.

Како створити низ:

const shoppingList = ['Bread', 'Cheese', 'Apples'];

Приступите вредности у низу помоћу носача заграда

const shoppingList = ['Bread', 'Cheese', 'Apples']; console.log(shoppingList[1]) // Cheese

Стандардни објект низа има бројне корисне методе, од којих су неке наведене у наставку.

Арраи.прототипе.исАрраи ()

Array.isArray()Метод враћа trueако је објекат низ, falseако није.

Синтакса

Array.isArray(obj)

Параметри

обј Објекат који треба проверити.

Примери .исАрраи ()

// all following calls return true Array.isArray([]); Array.isArray([1]); Array.isArray(new Array()); // Little known fact: Array.prototype itself is an array: Array.isArray(Array.prototype); // all following calls return false Array.isArray(); Array.isArray({}); Array.isArray(null); Array.isArray(undefined); Array.isArray(17); Array.isArray('Array'); Array.isArray(true); Array.isArray(false); Array.isArray({ __proto__: Array.prototype });

Низ.прототип.дужина

length је својство низова у ЈаваСцрипт-у које враћа или поставља број елемената у датом низу.

lengthВласништво једног низа може да се врати овако.

let desserts = ["Cake", "Pie", "Brownies"]; console.log(desserts.length); // 3

Оператор доделе, заједно са lengthсвојством, може се користити за постављање тада броја елемената у низу на такав начин.

let cars = ["Saab", "BMW", "Volvo"]; cars.length = 2; console.log(cars.length); // 2

Арраи.прототипе.пусх

push()Метод се користи за додавање једног или више нових елемената до краја низа. Такође враћа нову дужину низа. Ако нису наведени аргументи, он ће једноставно вратити тренутну дужину низа.

Синтакса

arr.push([element1[, ...[, elementN]]])

Параметри

 • елементН Елементи које треба додати на крај низа.

Повратна вредност

Нова дужина низа на којем је метода позвана.

Пример:

let myStarkFamily = ['John', 'Robb', 'Sansa', 'Bran'];

Претпоставимо да имате низ деце Хоусе Старка из Гаме оф Тхронес. Међутим, један од чланова, Ариа , недостаје. Познавајући горњи код, могли бисте је додати додавањем 'Arya'низу у индексу након последњег индекса, на следећи начин:

myStarkFamily[4] = 'Arya';

Проблем овог решења је што се не може носити са општим случајевима. Ако претходно нисте знали колика је дужина низа, не можете на овај начин додати нове елементе. Ово је оно push()за шта је. Не треба да знамо колико је низ дугачак. Само додајемо свој елемент на крај низа.

myStarkFamily.push('Arya'); console.log(myStarkFamily); // ['John', 'Robb', 'Sansa', 'Bran', 'Arya'] let newLength = myStarkFamily.push('Rickon'); // oops! forgot Rickon console.log(newLength); // 6 console.log(myStarkFamily); // ['John', 'Robb', 'Sansa', 'Bran', 'Arya', 'Rickon']

Арраи.прототипе.реверсе

Метода ЈаваСцрипт низа .reverse()преокреће редослед елемената у низу.

Синтакса

 let array = [1, 2, 3, 4, 5]; array.reverse();

Опис

.reverse() обрће индекс елемената низа.

Примери

Користите .reverse()за преокретање елемената низа

 let array = [1, 2, 3, 4, 5]; console.log(array); // Console will output 1, 2, 3, 4, 5 array.reverse(); console.log(array); /* Console will output 5, 4, 3, 2, 1 and the variable array now contains the set [5, 4, 3, 2, 1] */

Арраи.прототипе.индекОф

indexOf()Метод враћа први индекс на којој дати елемент може наћи у низу. Ако елемент није присутан, враћа -1.

The indexOf() takes an element you want to search for as a parameter, iterates through the elements in an array, and returns the first index where the element can be found. If the element is not in the array, indexOf returns -1.

Syntax

 arr.indexOf(searchElement[, fromIndex])

Parameters

 • searchElement: The element you're searching for.
 • fromIndex (Optional): The index at which you want to start the search at. If the fromIndex is greater than or equal to the array’s length, the array is not searched and the method returns -1. If the fromIndex is a negative number, it considered an offset from the end of the array (the array is still searched forwards from there). The default value is 0, which means the entire array is searched.
 • The array index you want to start searching form. The default value is 0, meaning the search starts from the first index of the array. If fromIndex is greater than or equal to the array's length, then the method doesn't search the array and returns -1.

Examples

var array = [1, 2, 4, 1, 7] array.indexOf(1); // 0 array.indexOf(7); // 4 array.indexOf(6); // -1 array.indexOf('1'); // -1 array.indexOf('hello'); // -1 array.indexOf(1, 2); // 3 array.indexOf(1, -3); // 3

Array.prototype.findIndex

The findIndex() method goes through an array and tests every element against the testing function that's passed as a parameter. It returns the index of the first element of the array that returns true against the testing functions. If no elements return true, findIndex() returns -1.

Note that findIndex() does not mutate the array it's called on.

Syntax

arr.findIndex(callback(element, index, array), [thisArg])
Parameters

callback: Function to execute on each value in the array, which takes three arguments:

 • element: The current element being processed in the array.
 • index: The index of the current element being processed in the array.
 • array: The array findIndex() was called upon.

thisArg (Optional): An object to use as this when executing the callback function.

Examples

This example will find the corresponding item in the array and return the index from it.

let items = [ {name: 'books', quantity: 2}, {name: 'movies', quantity: 1}, {name: 'games', quantity: 5} ]; function findMovies(item) { return item.name === 'movies'; } console.log(items.findIndex(findMovies)); // Index of 2nd element in the Array is returned, // so this will result in '1'

The following example shows the output of each optional parameter to the callback function. This will return -1 because none of the items will return true from the callback function.

function showInfo(element, index, array) { console.log('element = ' + element + ', index = ' + index + ', array = ' + array); return false; } console.log('return = ' + [4, 6, 8, 12].findIndex(showInfo)); // Output // element = 4, index = 0, array = 4,6,8,12 // element = 6, index = 1, array = 4,6,8,12 // element = 8, index = 2, array = 4,6,8,12 // element = 12, index = 3, array = 4,6,8,12 // return = -1

Array.prototype.find

The find() method goes through an array and tests every element against the testing function that's passed as a parameter. It returns the value of the first element of the array that returns true against the testing functions. If no elements return true, find() returns undefined.

Note that find() does not mutate the array it's called on.

Syntax

arr.find(callback(element, index, array), [thisArg])
Parameters

callback: Function to execute on each value in the array. It takes three arguments:

 • element: The current element being processed in the array.
 • index: The index of the current element being processed in the array.
 • array: The array find was called upon.

thisArg (Optional): An object to use as this when executing the callback function.

Examples

This example will find the corresponding item in the array and return the object from it.

let items = [ {name: 'books', quantity: 2}, {name: 'movies', quantity: 1}, {name: 'games', quantity: 5} ]; function findMovies(item) { return item.name === 'movies'; } console.log(items.find(findMovies)); // Output // { name: 'movies', quantity: 1 }

The following example shows the output of each optional parameter to the callback function. This will return undefined because none of the items will return true from the callback function.

function showInfo(element, index, array) { console.log('element = ' + element + ', index = ' + index + ', array = ' + array); return false; } console.log('return = ' + [4, 6, 8, 12].find(showInfo)); // Output // element = 4, index = 0, array = 4,6,8,12 // element = 6, index = 1, array = 4,6,8,12 // element = 8, index = 2, array = 4,6,8,12 // element = 12, index = 3, array = 4,6,8,12 // return = undefined

Array.prototype.join

The JavaScript array method .join() will combine all elements of an array into a single string.

Syntax

 const array = ["Lorem", "Ipsum", "Dolor", "Sit"]; const str = array.join([separator]);

Parameters

separatorOptional. Specifies the string to use to separate each element of the original array. If the separator is not a string, it will be converted to a string. If separator parameter is not provided, array elements are separated with a comma by default. If separator is an empty string "", all array elements are joined without a separator character between them.

Description

.join() joins all elements of an array into a single string. If any of the array elements are undefined or null, that element is converted to the empty string "".

Examples

Using .join() four different ways

const array = ["Lorem", "Ipsum", "Dolor" ,"Sit"]; const join1 = array.join(); /* assigns "Lorem,Ipsum,Dolor,Sit" to join1 variable (because no separator was provided .join() defaulted to using a comma) */ const join2 = array.join(", "); // assigns "Lorem, Ipsum, Dolor, Sit" to join2 variable const join3 = array.join(" + "); // assigns "Lorem + Ipsum + Dolor + Sit" to join3 variable const join4 = array.join(""); // assigns "LoremIpsumDolorSit" to join4 variable

Array.prototype.concat

The .concat() method returns a new array consisting of the elements of the array on which you call it, followed by the elements of the arguments in the order they are passed.

You can pass multiple arguments to the .concat() method. The arguments can be arrays, or data types like booleans, strings, and numbers.

Syntax

const newArray = array.concat(value1, value2, value3...);

Examples

Concatenating two arrays

const cold = ['Blue', 'Green', 'Purple']; const warm = ['Red', 'Orange', 'Yellow']; const result = cold.concat(warm); console.log(result); // results in ['Blue', 'Green', 'Purple', 'Red', 'Orange', 'Yellow'];

Concatenating value to an array

const odd = [1, 3, 5, 7, 9]; const even = [0, 2, 4, 6, 8]; const oddAndEvenAndTen = odd.concat(even, 10); console.log(oddAndEvenAndTen); // results in [1, 3, 5, 7, 9, 0, 2, 4, 6, 8, 10];

Array.prototype.slice

The JavaScript array method .slice() will return a new array object which will be a segment (a slice) of the original array. The original array is not modified.

Syntax

 array.slice() arr.slice(startIndex) arr.slice(startIndex, endIndex) 

Parameters

 • startIndex The zero-based index where the slice should begin. If the value is omitted, it will start at 0.
 • endIndex The slice will end before this zero-based index. A negative index is used to offset from the end of the array. If the value is omitted, the segment will slice to the end of the array.

Examples

 const array = ['books', 'games', 'cup', 'sandwich', 'bag', 'phone', 'cactus'] const everything = array.slice() // everything = ['books', 'games', 'cup', 'sandwich', 'bag', 'phone', 'cactus'] const kitchen = array.slice(2, 4) // kitchen = ['cup', 'sandwich'] const random = array.slice(4) // random = ['bag', 'phone', 'cactus'] const noPlants = array.slice(0, -1) // noPlats = ['books', 'games', 'cup', 'sandwich', 'bag', 'phone'] // array will still equal ['books', 'games', 'cup', 'sandwich', 'bag', 'phone', 'cactus']

Array.prototype.splice

The splice method is similar to Array.prototype.slice, but unlike slice() it mutates the array it is called on. It also differs in that it can be used to add values to an array as well as remove them.

Parameters

splice() can take one or more parameters detailed below.

splice(start)

If only one parameter is included, then splice(start) will remove all array elements from start to the end of the array.

let exampleArray = ['first', 'second', 'third', 'fourth']; exampleArray.splice(2); // exampleArray is now ['first', 'second'];

If start is negative, it will count backwards from the end of the array.

let exampleArray = ['first', 'second', 'third', 'fourth']; exampleArray.splice(-1); // exampleArray is now ['first', 'second', 'third'];

splice(start, deleteCount)

If a second parameter is included, then splice(start, deleteCount) will remove deleteCount elements from the array, beginning with start.

let exampleArray = ['first', 'second', 'third', 'fourth']; exampleArray.splice(1, 2); // exampleArray is now ['first', 'fourth'];

splice(start, deleteCount, newElement1, newElement2, …)

If more than two parameters are included, the additional parameters will be new elements that are added to the array. The location of these added elements will be begin at start.

Elements can be added without removing any elements by passing 0 as the second parameter.

let exampleArray = ['first', 'second', 'third', 'fourth']; exampleArray.splice(1, 0, 'new 1', 'new 2'); // exampleArray is now ['first', 'new 1', 'new 2', 'second', 'third', 'fourth']

Elements can also be replaced.

let exampleArray = ['first', 'second', 'third', 'fourth']; exampleArray.splice(1, 2, 'new second', 'new third'); // exampleArray is now ['first', 'new second', 'new third', 'fourth']

Return value

In addition to changing the array that it is called on, splice() also returns an array containing the removed values. This is a way of cutting an array into two different arrays.

let exampleArray = ['first', 'second', 'third', 'fourth']; let newArray = exampleArray.splice(1, 2); // exampleArray is now ['first', 'fourth'] // newArray is ['second', 'third']

Array.prototype.filter

The filter method takes an array as an input. It takes each element in the array and it applies a conditional statement against it. If this conditional returns true, the element gets “pushed” to the output array.

Once each element in the input array is “filtered” as such, it outputs a new array containing each element that returned true.

In this example below, there is an array that has multiple objects within it. Normally, to iterate through this array, you might use a for loop.

In this case, we want to get all the students whose grades are greater than or equal to 90.

const students = [ { name: 'Quincy', grade: 96 }, { name: 'Jason', grade: 84 }, { name: 'Alexis', grade: 100 }, { name: 'Sam', grade: 65 }, { name: 'Katie', grade: 90 } ]; //Define an array to push student objects to. let studentsGrades = [] for (var i = 0; i = 90) { //Add a student to the studentsGrades array. studentsGrades.push(students[i]) } } console.log(studentsGrades); // [ { name: 'Quincy', grade: 96 }, { name: 'Alexis', grade: 100 }, { name: 'Katie', grade: 90 } ]

This for loop works, but it is pretty lengthy. It can also become tedious to write for loops over and over again for many arrays that you need to iterate through.

This is a great use case for filter!

Here is the same example using filter:

const students = [ { name: 'Quincy', grade: 96 }, { name: 'Jason', grade: 84 }, { name: 'Alexis', grade: 100 }, { name: 'Sam', grade: 65 }, { name: 'Katie', grade: 90 } ]; const studentGrades = students.filter(function (student) { //This tests if student.grade is greater than or equal to 90. It returns the "student" object if this conditional is met. return student.grade >= 90; }); console.log(studentGrades); // [ { name: 'Quincy', grade: 96 }, { name: 'Alexis', grade: 100 }, { name: 'Katie', grade: 90 } ]

The filter method is much faster to write and cleaner to read while still accomplishing the same thing. Using ES6 syntax we can even replicate the 6-line for-loop with filter:

const students = [ { name: 'Quincy', grade: 96 }, { name: 'Jason', grade: 84 }, { name: 'Alexis', grade: 100 }, { name: 'Sam', grade: 65 }, { name: 'Katie', grade: 90 } ]; const studentGrades = students.filter(student => student.grade >= 90); console.log(studentGrades); // [ { name: 'Quincy', grade: 96 }, { name: 'Alexis', grade: 100 }, { name: 'Katie', grade: 90 } ]

Filter is very useful and a great choice over for loops to filter arrays against conditional statements.

Array.prototype.forEach

The .forEach() array method is used to iterate through each item in an array. The method is called on the array object and is passed a function that is called on each item in the array.

let arr = [1, 2, 3, 4, 5]; arr.forEach(number => console.log(number * 2)); // 2 // 4 // 6 // 8 // 10

The callback function can also take a second parameter of an index in case you need to reference the index of the current item in the array.

let arr = [1, 2, 3, 4, 5]; arr.forEach((number, i) => console.log(`${number} is at index ${i}`)); // '1 is at index 0' // '2 is at index 1' // '3 is at index 2' // '4 is at index 3' // '5 is at index 4'

Array.prototype.reduce

The reduce() method reduces an array of values down to just one value. It's been called the Swiss Army knife, or multi-tool, of array transformation methods. Others, such as map() and filter(), provide more specific transformations, whereas reduce() can be used to transform arrays into any output you desire.

Syntax

arr.reduce(callback[, initialValue])

The callback argument is a function that will be called once for every item in the array. This function takes four arguments, but often only the first two are used.

 • accumulator - the returned value of the previous iteration
 • currentValue - the current item in the array
 • index - the index of the current item
 • array - the original array on which reduce was called
 • The initialValue argument is optional. If provided, it will be used as the initial accumulator value in the first call to the callback function (see Example 2 below).

Example 1

Transform an array of integers into the sum of all integers in the array.

const numbers = [1,2,3]; const sum = numbers.reduce(function(total, current){ return total + current; }); console.log(sum); 

This will output 6 to the console.

Example 2

Transform an array of strings into a single object that shows how many times each string appears in the array. Notice this call to reduce passes an empty object {} as the initialValue parameter. This will be used as the initial value of the accumulator (the first argument) passed to the callback function.

const pets = ['dog', 'chicken', 'cat', 'dog', 'chicken', 'chicken', 'rabbit']; const petCounts = pets.reduce(function(obj, pet){ if (!obj[pet]) { obj[pet] = 1; } else { obj[pet]++; } return obj; }, {}); console.log(petCounts); 

Output:

 { dog: 2, chicken: 3, cat: 1, rabbit: 1 }

Array.prototype.sort

This method sorts the elements of an array in place and returns the array.

The sort() method follows the ASCII order!

let myArray = ['#', '!']; let sortedArray = myArray.sort(); // ['!', '#'] because in the ASCII table "!" is before "#" myArray = ['a', 'c', 'b']; console.log(myArray.sort()); // ['a', 'b', 'c'] console.log(myArray) // ['a', 'b', 'c'] myArray = ['b', 'a', 'aa']; console.log(myArray.sort()); // ['a', 'aa', 'b'] myArray = [1, 2, 13, 23]; console.log(myArray.sort()); // [1, 13, 2, 23] numbers are treated like strings!

Advanced usage

The sort() method can also accept a parameter: array.sort(compareFunction)

For example

function compare(a, b){ if (a b){return 1;} if (a === b){return 0;} } let myArray = [1, 2, 23, 13]; console.log(myArray.sort()); // [ 1, 13, 2, 23 ] console.log(myArray.sort(compare)); // [ 1, 2, 13, 23 ] myArray = [3, 4, 1, 2]; sortedArray = myArray.sort(function(a, b){.....}); // it depends from the compareFunction

Array.prototype.some()

The JavaScript array method .some() will take a callback function to test each element in the array; once the callback returns true then .some() will return true immediately.

Syntax

 var arr = [1, 2, 3, 4]; arr.some(callback[, thisArg]);

Callback Function

Syntax

 var isEven = function isEven(currentElement, index, array) { if(currentElement % 2 === 0) { return true; } else { return false; } }

See wiki on Arithmetic Operators to see the remainder operator %

Has 3 arguments

currentElement

 • this is a variable that represents the element that is being passed to the callback.

index

 • this is the index value of the current element starting at 0

array

 • the array that .some() was call on.

The callback function should implement a test case.

thisArg

Is an optional parameter and more info can be found at the [MDN

Description

.some() will run the callback function for each element in the array. Once the callback returns true, .some() will return true. If the callback returns a falsy value for every element in the array then .some() returns false.

.some() will not change/mutate the array that called it.

Examples

Passing a function to .some()

const isEven = function isEven(currentElement, index, array) { if(currentElement % 2 === 0) { return true; } else { return false; } } const arr1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]; arr1.some(isEven); // returns true const arr2 = [1, 3, 5, 7]; arr2.some(isEven); // returns false

Anonymous function

const arr3 = ['Free', 'Code', 'Camp', 'The Amazing']; arr3.some(function(curr, index, arr) { if (curr === 'The Amazing') { return true; } }); // returns true const arr4 = [1, 2, 14, 5, 17, 9]; arr4.some(function(curr, index, arr) { return curr > 20; }); // returns false // ES6 arrows functions arr4.some((curr) => curr >= 14) // returns true

Array.prototype.every

The every() method tests every whether every element in the array passes the provided test.

Syntax

 arr.every(callback[, thisArg])

Parameters

 1. The callback takes up to three arguments:
 • currentValue (required) – The current element in the array.
 • index (optional) – The index or the current element in the array.
 • array (optional) – The array the every method was called on.

2.  thisArg is optional. It's the value used as this in the callback.

Description

The every method calls the callback function one time for each array element, in ascending index order, until the callback function returns false. If an element that causes callback to return false is found, the every method immediately returns false. Otherwise, the every method returns true.

The callback function is not called for missing elements of the array.

In addition to array objects, the every method can be used by any object that has a length property and that has numerically indexed property names. every does not mutate the array on which it is called.

Examples

 function isBigEnough(element, index, array) { return element >= 10; } [12, 5, 8, 130, 44].every(isBigEnough); // false [12, 54, 18, 130, 44].every(isBigEnough); // true // Define the callback function. function CheckIfEven(value, index, ar) { document.write(value + " "); if (value % 2 == 0) return true; else return false; } // Create an array. var numbers = [2, 4, 5, 6, 8]; // Check whether the callback function returns true for all of the // array values. if (numbers.every(CheckIfEven)) document.write("All are even."); else document.write("Some are not even."); // Output: // 2 4 5 Some are not even.

Array.prototype.map

The .map() method loops through the given array and executes the provided function on each element. It returns a new array which contains the results of the function call on each element.

Examples

ES5

var arr = [1, 2, 3, 4]; var newArray = arr.map(function(element) { return element * 2}); console.log(newArray); // [2, 4, 6, 8]

ES6

const arr = [1, 2, 3, 4]; const newArray = arr.map(element => element * 2); console.log(newArray); //[2, 4, 6, 8]

Array.prototype.includes

The includes() method determines whether an array includes a value. It returns true or false.

It takes two arguments:

 1. searchValue - The element to search for in the array.
 2. fromIndex - The position in the array to start searching for the proivded searchValue. If a negative value is supplied it starts from the array’s length minus the negative value.

Example

const a = [1, 2, 3]; a.includes(2); // true a.includes(4); // false

Array.prototype.toLocaleString

The toLocaleString() method returns a string representing the elements of an array. All the elements are converted to Strings using their toLocaleString methods. The result of calling this function is intended to be locale-specific.

Syntax:
arr.toLocaleString();
Parameters
 • locales (Optional) - argument holding either a string or an array of language tags BCP 47 language tag.
 • options (Optional) - object with configuration properties
Return value

Низ који представља елементе низа одвојених знаковним низом (као што је зарез „,“)

Примери

const number = 12345; const date = new Date(); const myArray = [number, date, 'foo']; const myString = myArray.toLocaleString(); console.log(myString); // OUTPUT '12345,10/25/2017, 4:20:02 PM,foo'

Могу се приказати различити излази на основу идентификатора језика и региона (локализација).

const number = 54321; const date = new Date(); const myArray = [number, date, 'foo']; const myJPString = myArray.toLocaleString('ja-JP'); console.log(myJPString); // OUTPUT '54321,10/26/2017, 5:20:02 PM,foo'

А уз то, требали бисте знати све што је потребно за креирање и манипулисање низовима у ЈаваСцрипт-у. Сада идите и распоредите ствари!

Више информација о низовима:

 • Шта је у ствари ЈаваСцрипт низ?
 • Функције ЈаваСцрипт низа објашњене примерима
 • Врхунски водич за смањење
 • Врхунски водич за мапу
 • Објашњена дужина ЈаваСцрипт низа

Више информација о функцијама повратног позива

Једна ствар коју сте несумњиво приметили је да многе методе низа користе функције повратног позива. Погледајте ове чланке за више информација о њима:

 • Шта је функција повратног позива у ЈаваСцрипт-у?
 • Како избећи пакао повратног позива